International Triathlon Union

Officials

Japan Triathlon Union (JTU) OFFICIALS
<Term: until the Day of JTU Congress in June 2025>

President: Mitsuhide IWAKI
First Vice President: Kimiya NAKAI
Vice President: Kenjiro IIJIMA
Senior Managing Director: Shin OTSUKA
Managing Director: Yoshifumi KISHIDA
Managing Director: Noriko YAMAKURA
Managing Director: Kiriyo SUZUKI
Managing Director:  Tomoko WADA

Executive Board:

Naomi ISHII
Ai UEDA
Hideko KIKUCHI
Rei SAITO
Akiko SEKINE
Yuki MORI
Mami TANI
Wakako TSUCHIDA
Keiichi SATO
Masamitsu TOMIKAWA
Norio MURASE
Hideki YAMANE
Masanori TAKAYA
Toshiyuki NAKAYAMA
Susumu HARA
Kazuhiro ITO

Masayasu TOYOOKA (Hokkaido Region)
Tatsuro OZEKI (Tohoku Region)
Hideo ODA (Kanto Region)
Masaru KAWAZOE (Tokyo Region)
Sumie SHIMAZU (Hokushinetsu Region)
Kiriyo SUZUKI (Tokai Region)
Etsuko MIYAMOTO (Kinki Region)
Kakuichi KITAMURA (Chugoku Region)
Hiromitsu SUYAMA (Shikoku Region)
Yukio MURAKAMI (KyushuRegion)
Yoshihiro IKEBUCHI(Okinawa Region

Auditor: Tomoaki AKIYAMA, Lawyer
Auditor: Masayoshi OGIHARA, Judicial Scrivener
Auditor: Eitaro SAITO, Certified Public Accountant

Standing Committees:

Crisis Management Committee: Kimiya NAKAI, Chair
Ethics Committee: Yoshifumi KISHIDA, Chair
Compliance Committee: Kimiya NAKAI, Chair
General Affairs/Finance Committee: Kimiya NAKAI, Chair
National Games Committee: Akiko SEKINE, Chair
Technical Committee:: Kazuhiro ITO, Chair
Referee Committee: Masaru KAWAZOE, Chair
Instructor Training Committee: Ryutaro YANO, Chair
Seminar & Forum Committee: Yoshifumi KISHIDA, Chair
Medical Committee: Ryoji KASANAMI, Chair
Anti-Doping Committee: Hiroshi KOBAYASHI, Chair
Athletes’ Committee: Ai UEDA, Chair
Women’s Committee: Naomi ISHII, Chair
EDI Committee: Tomoko WADA, Chair
Event Promotion Committee: Kiriyo SUZUKI, Chair
Age Group Promotion Committee: Etsuko MIYAMOTO, Chair
High School Students Development Committee: Mineki SONOKAWA, Chair
Coaching Committee: Yoshikazu AIZAWA, Chair
Intelligence, Medical & Science Committee: Naoki MORIYA, Chair
Total Support Committee: Hiroyuki AIDA, Chair
Multi Sports Project Team: Kodo HIRAMATSU, Leader
Triathlon High Performance Team: Hideki YAMANE, Director
Paratriathlon High Performance Team: Masamitsu TOMIKAWA, Director